Złoża chromatograficzne WorkBeads, wykonane z sieciowanej agarozy, przeznaczone do separacji biomolekuł z wykorzystaniem różnych technik chromatografii cieczowej. Charakteryzują się wysoką rozdzielczością i wytrzymałością mechaniczną umożliwiającą wykonywanie prac z wykorzystaniem wysokich prędkości przepływu. Rozmiary drobin złóż dobrane są optymalnie do przewidywanych zastosowań i mieszczą się w zakresie 40 – 200 mikrometrów. Złoża WorkBeads dostępne są w postaci zawiesin do samodzielnego pakowania kolumn chromatograficznych, jak i w postaci gotowych do użycia kolumn.

Kolumny

GoBio Mini (dawniej BabyBIO) columns

przeznaczone do szybkiego oczyszczania biomolekuł w małej skali lub opracowania i optymalizacji metod. Zawierają 1mL lub 5 mL złoża. Kolumny wykonane są w formie nierozbieralnego cartidge z biokompatybilnego polipropylenu, natomiast filtry zamykające złoże wykonane są z polietylenu. Kolumny można podłączyć do strzykawki, pompy lub systemu chromatografii cieczowej za pomocą złączek dla kapilar 1/16” (typ „fingertight” stożkowe). Mogą być połączone szeregowo w liczbie do pięciu kolumn.
Dostępne są z zawartością większości oferowanych złóż.

Więcej informacji

GoBio Mini Screening Kits

przeznaczone są do szybkiego opracowania i optymalizacji metod i parametrów powtarzalnego procesu chromatograficznego, wykonane z akrylu. Kolumny mają podłączenia do kapilar 1/16” (typ „fingertight” stożkowe). Niewielka objętość kolumny ogranicza zużycie próbki i buforów. Dostępne są z zawartością większości złóż.

Więcej informacji

GoBio Prep 16x100 (20 ml) i GoBio Prep 26x100 (53 mL)

Przeznaczone do prac preparatywnych w skali laboratoryjnej i skalowania procesu chromatografii, wykonane z akrylu. Kolumny mają podłączenia do kapilar 1/16” (typ „fingertight” stożkowe). Dostępne są z zawartością większości oferowanych złóż, a także do szybkiego odsalania próbek o objętości do 15 mL

Więcej informacji

GoBio Prep 16x600 (120 mL) i GoBio Prep 26x600 (320 L)

przeznaczone do preparatywnej techniki filtracji żelowej w skali laboratoryjnej, wykonane z akrylu. Kolumny mają podłączenia do kapilar 1/16” (typ „fingertight” stożkowe). Dostępne są z pięcioma różnymi złożami do filtracji żelowej. Objętość nanoszonych próbek w zakresie 0,6 – 12,8 mL

Więcej informacji

GoBio Prod 80x200 (1L), GoBio Prod 130x200 (2,7 L), GoBio Prod 200x200 (6L), GoBio Prod 240x200 (9L) i GoBio Prod 330x250 (21,4L)

przeznaczone do oczyszczania biomolekuł w procesie produkcji zgodnie z wymogami GMP. Kolumny te dostarczane są z dokumentacją ISO 9001 Systemu Zarządzania Jakością, wszystkie materiały kontaktujące się z separowanymi materiałami biologicznymi spełniają warunki USP klasy VI i wymagania USP dla biologicznej reaktywności in vivo. Kolumny pakowane są w kontrolowanym środowisku „clean room” spełniającym warunki normy ISO klasy 7. Wszystkie części kontaktujące się z płynami wolne są od materiałów pochodzenia zwierzęcego lub zgodne z EMEA.

Więcej informacji

Złoża

Chromatografia powinowactwa (Affinity Chromatography - AC)


Wykorzystuje odwracalną interakcję między biomolekułami (lub grupą biomolekuł) a określonym ligandem sprzężonym z matrycą chromatograficzną. Technika ta jest idealna do wychwytywania przez ligand docelowej cząsteczki w protokole oczyszczania (ligand fishing). Oczyszczane cząsteczki uzyskuje się w wysoce czystej i skoncentrowanej postaci w jednym kroku chromatograficznym.
Jako przykład może służyć izolowanie i oczyszczanie przeciwciał. Zarówno przeciwciała monoklonalne, jak i poliklonalne, mogą być wiązane odwracalnie z unieruchomionym na powierzchni złoża ligandem przez region Fc przeciwciała. Do oczyszczania przeciwciał dostępne są złoża WorkBeads affimA oraz WorkBeads Protein A.

Złoże WorkBeads affimA (50 µm) charakteryzuje się wysoce dynamiczną zdolnością wiązania przeciwciał (> 40 mg ludzkiej IgG/mL złoża) przy dużej łatwości ich elucji. Złoże jest wysoce stabilne w szerokim zakresie pH (3-12) co pozwala na wielokrotne jego użycie, przy niskiej utracie immobilizowanego liganda. Użycie tego złoża gwarantuje doskonałą czystość uzyskanych przeciwciał i wysoką powtarzalność rozdziałów. Złoże WorkBeads affimA dostępne jest zarówno w postaci zawiesiny przeznaczonej do samodzielnego upakowania kolumny, jak i w kilku rodzajach kolumn GoBio.

Złoże WorkBeads Protein A (45 µm) przeznaczone jest do rutynowych prac laboratoryjnych. Posiada również wysoce dynamiczną zdolność wiązania przeciwciał,  porównywalną czystość uzyskanych przeciwciał i wysoką powtarzalność rozdziałów. Złoże stabilne jest w szerokim zakresie pH (3-10). Złoże WorkBeads Protein A dostępne jest zarówno w postaci zawiesiny przeznaczonej do samodzielnego upakowania kolumny, jak w kolumnach GoBio Mini (1 mL i 5 mL).

Więcej informacji

Chromatografia powinowactwa z immobilizowanymi jonami metali (Immobilized Metal-ion Affinity Chromatograph – IMAC)


Jest innym rodzajem chromatografii powinowactwa pozwalającą na separację większości białek z odsłoniętymi na ich powierzchni aminokwasami: histydyną, cysteiną lub tryptofanem. IMAC jest doskonałą techniką optymalizacji i oczyszczania białek ze znacznikiem histydynowym (His-tag). Technika ta jest idealna do wychwytywania białka bezpośrednio ze sklarowanego lizatu komórkowego. Białko docelowe jest zbierane w wysoce oczyszczonej i skoncentrowanej postaci. Kilka czynników wpływa na ostateczną czystość białka znakowanego His-tag oczyszczonego tą metodą. Zależy to od położenie znacznika (C- lub N-końcowe), długości znacznika, unieruchomionego jonu metalu (Ni2+, Co2+, Zn2+, Cu2+) i rodzaju liganda wiążącego jony metali (NTA lub IDA). Dla łatwej optymalizacji procesu oczyszczania białek ze znacznikiem His-tag firma Bio-Works oferuje produkty z wieloma kombinacjami jonów metali i unieruchomionych ligandów dostępnych w formie zawiesiny do samodzielnego upakowania kolumn oraz w kilku rodzajach kolumn GoBio:
– WorkBeads 40 Ni-NTA
– WorkBeads 40 Co-NTA
– WorkBeads 40 Zn-NTA
– WorkBeads 40 Cu-NTA
– WorkBeads 40 Ni-IDA
– WorkBeads 40 Co-IDA
– WorkBeads 40 Zn-IDA
– WorkBeads 40 Cu-IDA
a także zestawy GoBio Mini His-tag NTA Screening kit i GoBio Mini His-tag IDA Screening kit.

Więcej informacji

Chromatografia powinowactwa - Wstępnie aktywowane złoża

Umożliwiają wygodną i skuteczną immobilizację ligandów na złożu bez konieczności użycia skomplikowanych procedur. Oferowane są dwa różne wstępnie aktywowane złoża WorkBeads 40/1000 ACT i WorkBeads

40/10 000 ACT (z limitami odcięcia odpowiednio 1200 kDa i 10000 kDa), w których aktywna grupa bromohydryny reaguje z grupami tiolowymi, aminowymi i hydroksylowymi. Złoża dostępne są w formie zawiesiny do samodzielnego upakowania kolumn, a złoże WorkBeads 40/1000 ACT dostępne jest w formie upakowanych kolumn GoBio Mini (1 mL i 5 mL).
Schemat reakcji prowadzącej do immobilizacji liganda

Więcej informacji

Chromatografia jonowymienna (Ion Exchange Chromatography - IEX)

Jest bardzo przydatną techniką rozdzielania białek na podstawie różnic ich elektrycznego ładunku powierzchniowego netto w stosunku do pH otoczenia. Każde białko ma swój własny stosunek ładunku do pH. Technika IEX jest odpowiednia dla większości białek, peptydów, wirusów, szczepionek i oligonukleotydów. IEX to uniwersalna technika odpowiednia na wszystkich etapach oczyszczania.

 

Chromatografia wykluczania (Size Exclusion Chromatography - SEC)


Zwana także filtracją żelową (Gel Filtered Chromatography – GFC), służy do rozdziela cząsteczek na podstawie różnic w ich wielkości. Ponieważ jest to technika niewiążąca, wybór buforów roboczych jest duży i można je zoptymalizować pod kątem cząsteczki docelowej. Aby uzyskać najlepszą rozdzielczość podczas korzystania z SEC, należy zastosować małą prędkość przepływu i objętość próbki wynoszącą maksymalnie 4% objętości kolumny. Dlatego ta technika najlepiej nadaje się do etapu doczyszczania białek, peptydów, wirusów, białek i peptydów znakowane oraz oligonukleotydów. Dostępnych jest kilka różnych rozmiarów porowatości złóż WorkBeads SEC przeznaczonych dla separacji makrocząsteczek o różnych rozmiarach:
• WorkBeads 40/100 SEC (zakres separacji 10-150 kDa)
• WorkBeads 40/1000 SEC (zakres separacji 10-1200 kDa)
• WorkBeads 40/10 000 SEC (zakres separacji 10-10000 kDa)
• WorkBeads Macro SEC (zakres separacji 10-30000 kDa)
• WorkBeads 200 SEC (zakres separacji 10-6000 kDa).
Oferowane złoża wyprodukowane zostały przy wykorzystaniu unikalnej, zastrzeżonej metody sieciowania, która pozwala na otrzymanie wysoce porowatych, ale fizycznie stabilnych ziaren złoża odpornego na silne środki stosowane do jego czyszczenia. Złoża dostępne są w formie zawiesiny do samodzielnego upakowania kolumn, oraz w formie gotowych do użycia kolumn GoBio.
Wymiana buforu/odsalanie
Chromatografia wykluczania prowadzona na złożach o niskiej porowatości pozwala na szybką i łatwą wymianę buforu i/lub odsalanie próbki. Odsalanie odbywa się przy objętościach próbek do 30% objętości kolumny w ciągu kilku minut dla prac w skali laboratoryjnej. Można stosować do prac z białkami i dużymi peptydami (Mr > 5000 kDa), oraz kwasami nukleinowymi, a także separacji wyznakowanych biocząsteczek od niezwiązanego znacznika. Złoża WorkBeads Dsalt przygotowane są w postaci wstępnie spęczniałych ziaren i dostępne są w formie zawiesiny do samodzielnego upakowania kolumn, oraz w formie gotowych do użycia kolumn GoBio.

Więcej informacji

Kontakt

LKB Biotech Violetta Kochmańska Spółka Jawna

KRS 0000355399         REGON 142404842         NIP 7010234826

ADRES


al. Bohaterów Września 9 lok.115
02-389 Warszawa

ZADZWOŃ


tel. +48 22 662 21 29
fax +48 22 658 00 89

i

KSIĘGOWOŚĆ


JOANNA WILKOWSKA
tel. +48 728 354 796
joanna.wilkowska@lkb-biotech.pl

WSPÓLNICY


VIOLETTA KOCHMAŃSKA
tel. +48 519 310 900
violetta.kochmanska@lkb-biotech.pl

JACEK GIERCZAK
tel. +48 792 592 509
jacek.gierczak@lkb-biotech.pl

WSPARCIE IT

OFERTY I ZAMÓWIENIA